ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας

Δρομολόγια

Εκτύπωση

Προσκλήσεις

  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη, 13/8/2019

Αρ. πρωτ. 80/13-8-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 259/9-8-2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 14ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (Ν. Δίκα 15 Κατερίνη) με θέματα ημερησίας διάταξης :

 

  1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2018.
  2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-01-2018 έως 31-12-2018
  3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.
  4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2019.
  5. Χρήση αποθεματικού του 1% & 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21/9/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/05/2018

Προς του κ.κ. Μετόχους – Ιδιοκτήτες λεωφορείων


Έχοντας υπόψη.
1/ Τις διατάξεις των ν. 2963/2001, 2190/1920 και του ν.2065/1992 όπως ισχύει.
2/ Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.227/2-5-2018.

Σας καλούμε

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26 Μαίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων της εταιρείας, που βρίσκονται στον 1ο όροφο στην οδό Ν. ΔΙΚΑ 15 Κατερίνη, με θέμα:

ΘΕΜΑ : Αγορά του οικοπέδου του Συν/σμού εμβαδού 600 τ.μ. με χρήση των αποθεματικών 3% & 1% του ν.2963/2001.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 2/6/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00' π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

& Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  26/08/2017


Κατερίνη 2/8/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία¨

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 193/19-7-2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 27 Αυγούστου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Ν. Δίκα 15 Κατε-ρίνη) με θέματα ημερησίας διάταξης :
1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-01-2015 έως 31-12-2015

3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.

4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2016.

5. Χρήση αποθεματικού του 1% & 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ.

6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού εξαιτίας αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό ( 20%) του καταβεβλημέ-νου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 3/9/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος


ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03-06-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 189/19-5-2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 25 Ιουνίου 2016 ημέρα Σάβ-βατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Ν. Δίκα 15 Κατερίνη) με θέματα ημερησίας διάταξης : 
1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-01-2015 έως 31-12-2015

3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.

4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2016.

5. Χρήση εισφοράς του 1% & 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αγορά επενδυτικών αγαθών του ΚΤΕΛ.

6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού εξαιτίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό ( 20%) του καταβεβλημέ-νου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 2/7/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. 
Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος


ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30 Δεκεμβρίου 2015

Προς του κ.κ. Μετόχους – Ιδιοκτήτες λεωφορείων Έχοντας υπόψη. 1/ Τις διατάξεις των ν. 2963/2001, 2190/1920 και του ν.2065/1992 όπως ισχύει. 2/ Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.182/9-12-2015.

Σας καλούμε Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων της εταιρείας, που βρίσκονται στον 1ο όροφο στην οδό Ν. ΔΙΚΑ 15 Κατερίνη, με θέμα: ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού εξαιτίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/1992 Σας γνωστοποιούμε ότι, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων είναι η 23 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Το δικαίωμα της εκπροσώπησης ασκείται στην Γεν. Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του του καταστατικού της ΚΤΕΛ Α.Ε.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 14/1/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30’ π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

Κατερίνη    28/5/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία¨

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 174/28-5-2015 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 27 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Ν. Δίκα 15 Κατερίνη)   με θέματα ημερησίας διάταξης :  

1.    Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.  και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2014.
2.    Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-01-2014 έως  31-12-2014
3.    Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.
4.    Ορισμός Ορκωτού Λογιστή  για την χρήση 2015.
5.    Μαθητικά περιόδου 2013-2014. Ενημέρωση – λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών για απομείωση του οφειλομένου σε εμάς ποσού.


Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 4/7/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.  


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αρ. Πρωτ. 103
Κατερίνη, 6 Ιουνίου 2014
                                                                                                                        
 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία ¨
 
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156/27-05-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5η  Ιουλίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Ν. Δίκα 15, Κατερίνη ) με θέμα ημερήσιας διάταξης :
 « Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου »
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Καραβέργος  Κυριάκος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία¨

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156/27-5-2014 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28 Ιουνίου 2014 ημέρα Σάβ-βατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Ν. Δίκα 15 Κατερίνη)   με θέματα ημερησίας διάταξης :  
 
  1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.  και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2013.
  2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-01-2013 έως  31-12-2013 
  3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών. 
  4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστού για την χρήση 2014.
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό ( 20%) του καταβεβλημέ-νου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 5/7/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.  
 
 
Για το Δ.Σ. 
 Ο Πρόεδρος
 & Δ/νων Σύμβουλος 
 ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  6/06/2013

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2013


 

Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Εδώ και δύο χρόνια το ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας έχει νέα διοίκηση οι οποία αποτελείται ως επί το πλείστον από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ διάθεση και μεράκι για δουλειά. Η νέα διοίκηση αφουγκράζεται τη τοπική αγορά και την στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπαρμπέρης Ζαχαρίας


Σύμβουλοι

Χαλιανδρός Κωσταντίνος

Κοσμίδης Ηρακλής

Σάββας Νικόλαος

Εκτύπωση

Προφίλ

Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας ξεκινάει το ταξίδι του στο χρόνο στις αρχές του 1950. Το όραμα των πρώτων μετόχων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πιερίας να οργανώσουν μια επιχείρηση που θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό της Πιερίας παίρνει σάρκα και οστά. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα με ασφάλεια και έχουν μετακινηθεί πολλές γενιές προς όλους τους προορισμούς του νομού μας αλλά και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Εξήντα χρόνια μετά ο κοινωνικός ρόλος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας συνεχίζει να είναι καθοριστικός για την μετακίνηση του επιβατικού κοινού της Πιερίας, αλλά πολύ περισσότερο για την μετακίνηση του πιο ελπιδοφόρου κομματιού του τόπου μας, των μαθητών.

 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο υγιείς επιχειρήσεις του τόπου μας. Αριθμεί 110 μετόχους και έναν υπερσύγχρονο στόλο από 59 λεωφορεία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν αγοραστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα λεωφορεία είναι εφοδιασμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού. Πολλά από αυτά διαθέτουν τουαλέτα και dvd players.

 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποτελούνται από το κυρίως κτίριο 4000 τ.μ. που αποτελεί και ένα μίνι εμπορικό κέντρο. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητο πρατήριο καυσίμων και χώρο στάθμευσης στην είσοδο της πόλης.

Εδώ και δύο χρόνια το ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας έχει νέα διοίκηση οι οποία αποτελείται ως επί το πλείστον από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ διάθεση και μεράκι για δουλειά. Η νέα διοίκηση αφουγκράζεται τη τοπική αγορά και την στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας το ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας εδώ και εννέα χρόνια δεν έχει προχωρήσει σε αύξηση τιμών στις κεντρικές αρτηρίες ( Θεσσαλονίκη, Αθήνα ).

Πρόσφατα το ΚΤΕΛ προχώρησε και σε μια ακόμη υπηρεσία. Αυτής των σχολικών εκδρομών. Με το κύρος και την ασφάλεια που εγγυάται ο υπερσύγχρονος στόλος μας αλλά και η πολυετή εμπειρία των οδηγών μας αποτελούν το εχέγγυο για μια ασφαλή εκδρομή.